Gården vår

Gården vår ligger på Vigrestad i Hå Kommune, med stedsnavn Røysaland. Det er en familiegård, som Ketil tok over fra sine foreldre i år 2013. Den har vært i familien i fem generasjoner.

Det har ikke alltid vært en selvfølge at gården skulle gå i generasjoner. År 1891, ble gården kjøpt av Ketil Olsen, (f.20.mai 1841). Videre overtok sønnen Anbjørn Siqveland (f. 13.mars 1892), gården i år 1922. År 1933 hendte det noe dramatisk, gården måtte selges. Ketil, bror til Anbjørn hadde aksjer i sildoljefabrikken i Egersund. Ketil var en av dem som tapte penger da fabrikken opplevde nedgangstider. Anbjørn hadde garantert for banklånet til Ketil. Ketil gikk konkurs, som førte til at også Anbjørn gikk konkurs.

I 1933 ble gården Røysaland solgt, men år 1937 tok eldste sønnen til Anbjørn, Ketil Siqveland (f. 3.februar 1918), Røysaland gården tilbake på odel. Mikal Siqveland tok over gården fra foreldrene Anna og Ketil Siqveland i 1983.

Nå består gården av 5 driftsbygninger og 2 bolighus. Jorda blir brukt til gras- og kornproduksjon, samt beite for produksjonsdyr. Det er 185 dekar fulldyrka jord og 265 dekar innmarksbeite. Vi, Monica og Ketil, har begge gården som arbeidsplass. Monica har ansvar for melk og storfekjøttproduksjon, mens Ketil har ansvar for smågrisproduksjonen.

.